Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

– Nghiên cứu, ứng dụng, cung cấp các giải pháp công nghệ 4.0;

– Chuyển giao công nghệ chuỗi khối thế hệ 3.0;

– Cung cấp giải pháp minh bạch số liệu doanh nghiệp ứng dụng trong truy suất nguồn gốc nông sản, thực phẩm, bất động sản, tài chính, nhân sự…

– Cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến bằng công nghệ chuỗi khối thế hệ 3.0;

– Tư vấn, đào tạo chuyển giao công nghệ

Chứng nhận Thương hiệu xuất sắc – Excellent 2017